Navigation:  导入导出工具使用说明 >

2.软件下载安装及配置

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 软件安装配置顺序,请依照以下顺序进行:导入导出工具服务器端、导入导出工具分布服务端及导入导出工具客户端。

 

2.1导入导出工具服务器端安装及配置

 

  2.1.1下载安装

 

  2.1.2系统配置

 

2.2导入导出工具分布服务端安装及配置

 

  2.2.1下载安装

 

  2.2.2系统配置

 

2.3导入导出工具客户端安装及配置

 

  2.3.1下载安装

 

  2.3.2系统配置