Navigation:  导入导出工具使用说明 > 3.软件操作说明 > 3.2导入导出工具客户端操作说明 >

3.2.5提交导出任务

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

提交导出任务操作步骤:        

 

 导出任务设置完成后,即可提交给服务器端进行资源导出。操作步骤如下:

 

 1、在未提交任务列表中选择未提交任务,如下图所示:

 

clip0003

 

 2、点击【提交导出任务】钮,进行任务提交。